ਉਪਕਰਨ

ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ

ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਟਣਾ

ਭੂਰੇ ਆਕਸਾਈਡ

ਐਚਿੰਗ

ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ

ਲੇਜ਼ਰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ

AOI ਟੈਸਟਿੰਗ

ਰੂਟਿੰਗ

ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ (MC PCB)

ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ (MC PCB)

ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ (MC PCB)

ਸਿਲਕਸਕ੍ਰੀਨ (MC PCB)

ਪੌਦਾ

ਪੌਦਾ